Modernizacja linii 220 kV

Janów - Zgierz - Adamów

 

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego linia jest modernizowana?
Linia 220 kV Janów – Zgierz – Adamów powstała w 1955 roku. Kilka lat później wybudowano wprowadzenie do stacji przy elektrowni Adamów, a w 1997 r. wprowadzenie dwutorowe do stacji Zgierz. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy przedmiotowej linii kwalifikują się do wymiany.

 

Kto skorzysta na modernizacji?
Linia jest częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i należy rozpatrywać inwestycję także w kategoriach całego kraju.  Prowadzone przez nas przedsięwzięcie jest typowym przykładem inwestycji celu publicznego, również w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Czy trasa linii zmieni się?
Przebieg linii pozostanie bez zmian, podobnie jak jej napięcie. Dzięki modernizacji linii zostanie zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do aglomeracji łódzkiej, jak również do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.

 

Na czym będzie polegać modernizacja?
Siedem słupów zostanie rozebranych i wymienionych na nowe. Wszystkie uszkodzone fundamenty zostaną naprawione. Wykonawca uzupełni również uszkodzone elementy słupów, wymieni przewody fazowe i odgromowe, a także przeprowadzona zostanie regulacja zwisów przewodów. Zastosowane będą także zabezpieczenia antykorozyjne.

 

Kiedy rozpoczną się prace i ile dokładnie potrwają?
W sprawach formalno-prawnych Wykonawca będzie kontaktował się z właścicielami nieruchomości już w sierpniu 2018 r. Rozpoczęcie pierwszych prac modernizacyjnych planowane jest jesienią 2018 r., natomiast budowa nowych konstrukcji rozpocznie się w lutym 2019 r. Ogłoszenia o terminach będą zamieszczane regularnie na stronie www.liniajanowzgierz.pl.

 

Czy samorządy zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia prac?
Przed rozpoczęciem budowy, Wykonawca skontaktuje się z władzami miast i gmin położonych na trasie linii, aby omówić najważniejsze kwestie związane z zakresem prac, terminami oraz rodzajem wykorzystywanego sprzętu.

 

Jak będą przeprowadzane uzgodnienia z właścicielami nieruchomości?
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odwiedzi właścicieli działek, na których prowadzone będą prace w celu podpisania stosownych dokumentów. Wykonawca zobowiąże się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Ustalone zostaną warunki wejścia na nieruchomość. Przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują plan i harmonogram pracy na nieruchomości.

 

W jakich przypadkach właścicielom działek przysługuje odszkodowanie?
Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas wykonywanych prac związanych z modernizacją linii będą regulowane przez Wykonawcę. Dokładna a przebywać na nim będą mogły wyłącznie osoby uprawnione. Wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzony zostanie protokół, w którym będą odnotowane powstałe szkody wraz z określeniem kwoty rekompensaty. Protokół podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i właściciel nieruchomości, bądź upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia,
ewentualnie korzysta się z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat szacunkowy.

 

Kto nadzoruje przebieg prac?
Za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Odpowiada on również za wszystkich pracowników, a także prowadzi dokumentację przebiegu prac. Inne osoby zaangażowane w budowę to m.in. kierownicy robót, inżynierowie, czy brygadziści, którzy zarządzają kilkuosobowymi zespołami pracującymi na jednym stanowisku słupa. Mieszkańcy otrzymają kontakt do osoby odpowiedzialnej za prace budowlane na danej nieruchomości. Ze względów bezpieczeństwa teren budowy zostanie zabezpieczony,

 

Z jakiego sprzętu budowlanego będzie korzystał wykonawca? 
Przy pracach budowlanych na stanowiskach słupowych pojawią się samochody ciężarowe, dźwigi i koparki. Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, na przykład samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych. Słupy będą dostarczane na miejsce budowy w postaci kątowników, które mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Konstrukcja słupa będzie montowana na miejscu.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE